KATEGORIE
Darmowe ogłoszenia lokalne
Szukaj w:

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
 

§ 1. DEFINICJE


1. Regulamin - regulamin serwisu ogłoszeniowego
2. Serwis - internetowa platforma informatyczno-informacyjna utworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom oraz Reklamodawcom zamieszczanie ogłoszeń, reklam i informacji, a także korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem internetowym
3. Administrator - właściciel Serwisu i osoby pełniące funkcje administracyjne;
4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu
5. Reklamodawca - przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii  lub w innym Państwie Unii Europejskiej, zawierający Umowę z Administratorem w celu zamieszczenia w Serwisie reklamy lub ogłoszeń promowanych : „Wizytówki firm", „Promocje i wyprzedaże" lub „Kupony promocyjne" .
6. Reklama - każda forma przekazu/informacji w zakresie zależnym od zamówienia złożonego przez Reklamodawcę, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Reklamodawcy, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Reklamodawcę towarów lub usług, w formie ogłoszenia „Promocja", „Wyprzedaż" lub „Kupon Rabatowy", bannera itp..
7. Ogłoszenie - oferta handlowa lub usługowa ( płatna lub darmowa ), informacja o treści zapraszającej do zapoznania z ofertą lub kontaktu z oferentem.
8. Materiały - informacje w postaci słownej lub tekstowej, w tym plików elektronicznych, dokumentów przekazanych przez Reklamodawcę na podstawie Umowy Administratorowi w celu ich umieszczenia w Serwisie, w szczególności zawierających dane identyfikujące Reklamodawcę, jego logo, znaki towarowe Reklamodawcy.
9. Usługa - usługa reklamowa polegająca na odpłatnym umieszczaniu w Serwisie informacji gospodarczych/Reklamy dotyczących Reklamodawcy w zakresie wynikającym z Umowy.
10. Umowa - odpłatna umowa o świadczenie usług reklamowych przez Administratora na rzecz Reklamodawcy, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rejestrowana), w szczególności obejmująca zamówienie emisji reklamy/kampanii reklamowej na Serwisie, uwzględniająca uzgodnienia w zakresie treści, ceny, rozmiaru oraz obszaru Reklamy, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

 

§ 2. ZAKRES REGULAMINU


1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Reklamodawców.
2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz Reklamodawców.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom i Reklamodawcom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

 


§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


1. Użytkownikiem serwisu staje się każda osoba dobrowolnie korzystająca z Serwisu
2. Użytkownik Serwisu ma prawo dodawać ogłoszenia drobne o treści informacyjnej oraz załączać pliki graficzne do swoich ogłoszeń .
3. Dodawanie ogłoszeń drobnych jest darmowe. Emisja ogłoszeń w formie „Promowane" (emitowane losowo na stronie głównej Serwisu) jest odpłatne poprzez system e-płatności PayPal.
4. Dodawanie ogłoszeń reklamowych „Wizytówki firm”, „ Promocje i wyprzedaże”, „Kupony promocyjne” przeznaczone jest dla Reklamodawców i wymaga rejestracji w Serwisie danych firmowych .
5. Emisja ogłoszeń : „Wizytówki firm”, „ Promocje i wyprzedaże”, „Kupony promocyjne” jest płatna  (z wyjątkiem zmiennych okresów promocyjnych, które wyznacza Administrator). Ogłoszenia takie nazywane są Reklamą .
6. Użytkownik serwisu podając kontakt e-mail wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Serwis w celach marketingowych (wysyłanie okresowe newsletter'a) zgodnie z profilem działalności Serwisu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego albo narusza prawa osób trzecich, a także jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem Serwisu.

8. Ogłoszenia drobne mogą być emitowane w innych mediach współpracujących z serwisem 

 


§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie zawieranej w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Na żądanie Reklamodawcy, Umowa może zostać potwierdzona w formie pisemnej. Domniemywa się, że pracownik Reklamodawcy działający na jego zlecenie i pod jego kierownictwem ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Reklamodawcy.
4. Umowa zawierana jest na czas określony.
5. W przypadku zaistnienia sporu powstałego w związku z realizacją Umowy bądź jej wykonaniem, ważnością lub skutecznością, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać go na drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji.

 

§ 5. POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI


1. Reklamodawca zobowiązany jest do przekazania Administratorowi Materiałów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w Serwisie.
2. Wypisując zlecenie emisji reklam w tym ogłoszeń, Reklamodawca oświadcza, że:
(1) posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisję reklam
(2) jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych - informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu kampanii
(3) zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zleceniodawcę.
3. Reklamodawca użyczając Administratorowi Materiały bierze na siebie odpowiedzialność, że przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie. W razie naruszenia tego obowiązku Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Rejestracja celem dodania Ogłoszenia lub Reklamy na stronie    jest dobrowolną decyzją Użytkownika i Reklamodawcy. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
5. W celu przeciwdziałania i zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa Użytkownicy i Reklamodawcy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu własności intelektualnej oraz do zapewnienia, aby zarówno treść jak i forma Materiałów lub przekazów nie miała charakteru sprzecznego z prawem lub zagrażającego powstaniem naruszenia prawa.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców m.in. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarnych, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling), o charakterze pornograficznym, nawołującego do nienawiści narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej.
7. Użytkownicy i Reklamodawcy umieszczają swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników i Reklamodawców na Serwisie
8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, nie może jednak zagwarantować ich kompletności i poprawności.
9. W związku z powyższym Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w odpowiednich pkt. niniejszego Regulaminu w stosunku do Użytkowników i/lub Reklamodawców naruszających postanowienia Regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników i/lub Reklamodawców sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
11. Niedopuszczalne jest używanie dostępnych w Serwisie adresów e-mail do przesyłania korespondencji seryjnej, zawierającej szkodliwe bądź niepożądane pliki i programy.
12. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie do własnego użytku. Kopiowanie i dystrybucja danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

 

§ 6. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje lub żądania Reklamodawca zobowiązany jest zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (kontakt) lub drogą telefoniczną z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane nieprecyzyjną treścią lub jakością Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę.
2. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Administrator zastrzega, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług.


§ 7. PŁATNOŚCI


1. Użytkownik Serwisu dodając ogłoszenie drobne jest zwolniony z opłat;
2. Użytkownik Serwisu wyróżniając ogłoszenie drobne dokonuje płatności poprzez system PayPal .
3. Reklamodawca zapłaci w terminie zgodnym z zapisami warunków emisji ogłoszenia lub w Umowie, na rzecz Administratora poprzez system PayPal  lub na wskazany numer rachunku bankowego, bez uprzedniego wezwania, wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Umowy, powiększone o należny podatek VAT.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Reklamodawcę na rachunku Administratora, Administrator wystawia faktury VAT bez dodatkowej akceptacji Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych zastosowane będą przepisy ustaw.
6. Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, w tym osobowych, przekazanych Administratorowi w celu dochodzenia należności związanych z zawartą Umową.

 


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik oraz Reklamodawca są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami.
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie  
3. Postanowienia lub ustalenia odmienne od zapisów Regulaminu są nieważne.
4. Administrator zastrzega sobie prawo rejestrowania korespondencji i innych operacji Użytkowników i/lub Reklamodawców realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5. Wszelkie zapytania Użytkowników oraz Reklamodawców dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: info@dobre-ogloszenia.pl.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Reklamodawców portalu   bez wyjątku.
7. Zamieszczenie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców w jakiejkolwiek części Serwisu swoich danych osobowych czy kontaktowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora.
8. Umowa i Regulamin podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikłe nie z jego winy lub z siły wyższej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
12. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 01 luty 2013 r.
Ostatnich zmian dokonano 07 styczeń 2013 r.